L f L - Låneforeningen for Lærere
FORMANDENS BERETNING FOR 2007

Indledningsvis vil jeg gerne takke KLF for at stille lokaler og dirigent til rådighed til LfL’s ordinære generalforsamling 2007.

Tiderne ændrer sig og det er første gang at vi afholder en røgfri generalforsamling. Efter generalforsamlingen vil rygerne igen kunne søge tilflugt på balkonen og der afvente at den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig. Rygeforbudet gælder i samtlige lokaler i  KLF’s hus. 

Den 1.1.2006 overtog Lån og Spar en stor del af administrationen i følge vores ny aftale.

L&S har levet op til aftalen og samarbejdet mellem foreningen og banken går godt. Registrerer banken manglende indbetalinger fra medlemmer afsendes 1. milde rykker. Reagerer medlemmet ikke på denne rykker sendes 2. rykker. Er der stadig ikke nogen reaktion overlades sagen til foreningens advokat som undersøger, hvad der ligger til grund for de manglende indbetalinger. Denne opstramning vil være medvirkende til en reduktion af det beløb bestyrelsen må afsætte til indfrielse af lån. 

Banken har også rådgivet os vedr. placering af foreningens midler. Bestyrelsens politik vedrørende investeringer er at pengene skal anbringes sikkert. Vi spekulerer ikke og derfor består vores portefølje hovedsageligt af obligationer. Vi har dog en lille post aktier i L&S. 

På foreningens bestyrelsesmøde i januar 2006 vedtog bestyrelsen at forhøje stiftelsesprovisionen fra 1 œ % - 2 %. Ifølge vedtægterne § 7 stk. 2 kan bestyrelsen fastsætte stiftelsesprovisionen dog med et maksimum på 3 œ % af lånets hovedstol.

Foreningens forretningsfører havde frem til primo 2006 en fast kontakt indenfor U&U til at varetage at lønforskrivningen for de enkelte medlemmer blev iværksat. Strukturændringen medførte øjeblikkeligt kaos i lønforskrivningen. Nu skulle forretningsføreren kontakte det enkelte medlems lokale afdeling. 8 afdelinger med et personale, der ofte skiftede resulterede i at lønforskrivningen i mange tilfælde ikke kom i gang indenfor de aftalte frister. Foreningens første skriftlige anker lovede bedring, men havde ingen virkning. I november blev der på foreningens vegne afsendt endnu en anke, hvor man gjorde opmærksom på at retten til lønforskrivning var indeholdt i overenskomsten. Denne gang udeblev resultatet ikke. Foreningens krav blev tilgodeset og vi blev, som de første ført tilbage i den nu vedtagne centrale struktur. Nu fungerer systemet til foreningens tilfredshed. 

På et bestyrelsesmøde primo september anmodede Villy Broe om af private årsager snarest at fratræde sit job som foreningens kasserer. Bestyrelsen stillede sig forstående overfor Villys beslutning, og der blev indgået en aftale. Villy Broe har efterfølgende deltaget i overdragelsesproceduren og har assisteret foreningens nyansatte med indførelse i de løbende sager. Villy har også medvirket ved udarbejdelsen af årets regnskab og har lovet at følge Accenture sagen en tid endnu. Villye Broe aftrådte som kasserer den 01.10.2006.

Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at takke Villy, for det store arbejde han har udført for foreningen. 

På det næstfølgende bestyrelsesmøde medio september vedtog bestyrelsen en ny arbejdsgang vedr. de opgaver som Villy Broe havde arbejdet med. 

Flemming Barfred blev ansat af bestyrelsen som kasserer. Bogføring og kontakten til medlemmer i restance bliver fremover varetaget af Hanne Spiegelberg og Sjanne Hansen, som til daglig arbejder i KLF’s sekretariat.  

Denne løsning vil sikre en mere effektiv opfølgning af restancer og er udgiftsmæssig neutral, når man indregner det beløb vi betaler L&S for de opgaver de udfører jf. den nye administrationsaftale. 

Udlånsrenten er bundet til CIBOR renten som pr. 01.10.2006 var steget så meget at udlånsrenten blev reguleret til 5,03 %. Dette forhold påvirker selvfølgelig medlemmerne i negativ retning, men foreningen er stadig konkurrencedygtig da markedsrenten steg tilsvarende eller mere for andre låneformer. 

Muligheden for at tage lån i fast ejendom inkluderer nu også andelslejligheder. Dette forhold har påvirket foreningen i negativ retning. En del har indfriet lån og færre ansøger om lån. Dette har medført at medlemstallet og udlånsmassen er faldet.

For at imødegå dette har bestyrelsen vedtaget at modernisere forretningsgangen. Nu er det muligt at gå på nettet og udfylde en låneansøgning. Denne ansøgning sendes sammen med kopi af lønseddel og årsopgørelse til forretningsføreren. Findes ansøgeren kreditværdig sendes et lånedokument til underskrivning. Det underskrevne dokument videresendes til L&S som senest 5 bankdage senere sætter beløbet ind på medlemmets konto.

Sideløbende bibeholdes den personlige behandling og rådgivning med besøg hos forretningsføreren.

For at styrke kendskabet til Låneforeningen modtager samtlige medlemmer i disse dage en brochure fra LfL via lærerintra. Denne brochure fortæller om foreningens favorable tilbud og informerer om foreningens nye hjemmeside, som stadig findes på adressen: www.lfl.dk. Bestyrelsen håber at denne indsats vil skabe travlhed hos forretningsføreren. 

I oktober deltog jeg i et møde sammen med Hanne Spiegelberg og Villy Broe. Vi mødtes med en revisor, der repræsenterede Accenture og en mødeleder som repræsenterede Københavns Kommune. Vi kom med et krav på omkring 40000 kr og blev mødt med et modkrav af samme størrelse. Revisoren, der repræsenterede Accenture udbad sig data, som Villy efterfølgende leverede. Revisoren lovede at vi ville få et sammenkøringsresultat 14 dage senere. Vi har d.d. ikke hørt videre i sagen, men den er ikke afsluttet. 

I 2006 afgik 6 af vores medlemmer ved døden. Boet efter disse medlemmer får udbetalt det beløb som er tilbage af udbetalingen fra gruppelivsforsikringen efter at foreningen har indfriet restgælden. Det meget høje antal dødsfald  kommer til at påvirke dette års resultat.

Bonus fra gruppeliv er i perioden fra 2005 til 2007 faldet fra over 800.000 til omkring det halve. 

En enig bestyrelse besluttede at en reduktion i indtægten fra bonus fra gruppeliv ikke skulle resultere i en stigning af udlånsrenten. Vi skal stadig være den billigste låneforening og en opjustering af udlånsrenten vil virke modsat af den kampagne, som bestyrelsen har iværksat for at styrke og udvide kendskabet til låneforeningen.

Bestyrelsen budgetterer ikke med et overskud i 2007. 

I KK nr. 3 2007 var der en interessant artikel om vores gamle forening. Den 05.03.2007 er det 100 år siden at foreningen blev stiftet. I foråret 2006 tog bestyrelsen kontakt med Helge Rudal, som indvilligede i at skrive et stykke om foreningens historie. Vi fik den korte udgave i KK. Der er en noget længere udgave på foreningens hjemmeside. Vi ved at Helge Rudal blev grebet af opgaven og det, der er blevet offentliggjort, kun er en brøkdel af den information som Helge Rudal fandt i de gamle protokoller og dokumenter. Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til på foreningens vegne at takke æresmedlemmet for den imponerende indsats. De tilstedeværende, der kan afse tid til efter generalforsamlingen at indtage et måltid i de røgfri lokaler i kælderen, vil observere at vi fejrer fødselsdagsbarnet på forskud. 

Mødeaktiviteten i 2006 har været høj. Forretningsføreren har kæmpet en sej kamp for at få lønforskrivningen til at fungere og arbejder utrætteligt for at styrke foreningen. Vores nye kontaktpersoner i KLF’s sekretariat har haft travlt med at sætte sig ind i deres nye arbejdsområde. Foreningens nye kasserer har ganske vist langt færre opgaver end kassererjobbet indebar inden indgåelsen af administrationsaftalen med L&S, men bestyrelsen ved at overdragelsesforretningen har kostet megen tid og ikke har været uden tekniske vanskeligheder. En stor tak til foreningens ansatte og til bestyrelsen for deres loyale indsats. 

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingens videre behandling og stillingtagen. 

Birger Madsen 


Låneforeningen for Lærere