L f L - Låneforeningen for Lærere
VEDTÆGTSÆNDRINGER 2012.

I Vedtægter for Låneforeningen for lærere i Københavns Kommune (LfL) foretages
følgende ændringer:

1.
§ 3 stk.1 1.pkt formuleres således: ''Medlem af LfL er enhver, som har et lån,
der er stiftet gennem LfL''.

2.
§ 10 stk.1 2.pkt formuleres således: ''Lånsøger er pligtig at meddele
bestyrelsen eller forretningsføreren/administrator enhver oplysning, der måtte
forlanges i anledning af den indgivne lånebegæring''.

3.
§ 12 (overskriften) ''Ansatte'' erstattes med ''Administration''
§ 12 formuleres herefter således: '' Til udførelsen af de daglige forretninger
kan bestyrelsen enten indgå en administrationsaftale eller ansætte en
forretningsfører. Bestyrelsen kan herudover ansætte øvrigt personale til
varetagelse af opgaver, der ikke er omfattet af administrationsaftalen eller
varetages af en forretningsfører. Den årlige aflønning og andre vilkår for de ansatte fastsættes af bestyrelsen.

4.
§13 stk.1, 2.pkt formuleres således: ''Bestyrelsen beslutter, hvilke personer,
der skal have prokura til foreningens konti og underskrivelse af dokumenter''.
§ 13 stk. 2 udgår; stk.3 bliver herefter stk.2.
§ 13 stk. 3 (nyt stk.2) formuleres således: ''Formanden er bemyndiget til i
forening med forretningsføreren/administrator eller en anden af bestyrelsen
bemyndiget person, f.eks. et bestyrelsesmedlem, at underskrive på LfL's vegne
ethvert dokument - herunder kvitteringspåtegninger og andre påtegninger på de
til foreningen udstedte pantebreve - og til at indgå og afslutte alle
retshandler.

5.
§ 14 formuleres således: '' Låneforeningens bestyrelse, revisorer, de ansatte
samt administrator er forpligtet til streng hemmeligholdelse af alt, hvad de
erfarer om foreningens medlemmers lån og øvrige økonomiske forhold''.

6.
I § 15, stk.3 foretages følgende ændring: ''i ''Københavns Kommuneskole''
erstattes af: '' på foreningens hjemmeside''.

Bemærkninger:
1.
Den tidligere formulering åbner for en fortolkning af, at hvis man én gang har
haft et lån i LfL, vil man altid være medlem i foreningen.
2-5.
Ændringerne foreslås for at give Bestyrelsen mulighed for at udlicitere
administrationen eller dele heraf.
6.
Modernisering af forretningsgangen.


Låneforeningen for Lærere