L f L - Låneforeningen for Lærere
BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Hent forslag til vedtægtsændringer som fil her.

I Vedtægter for Låneforeningen for Lærere i Københavns Kommune (LfL)
foretages følgende ændringer:

1.
§ 3 stk.1 1.pkt formuleres således:
''Medlem af LfL er enhver, som har et lån, der er stiftet gennem LfL''.

2.
§ 10 stk.1 2.pkt formuleres således:
''Lånsøger er pligtig at meddele bestyrelsen eller forretningsføreren/administrator
enhver oplysning, der måtte forlanges i anledning af den indgivne lånebegæring''.

3.
§ 12 (overskriften) ''Ansatte'' erstattes med ''Administration''
§ 12 formuleres herefter således:
'' Til udførelsen af de daglige forretninger kan bestyrelsen enten indgå en
administrationsaftale eller ansætte en forretningsfører. Bestyrelsen kan
herudover ansætte øvrigt personale til varetagelse af opgaver, der ikke er
omfattet af administrationsaftalen eller varetages af en forretningsfører.
Den årlige aflønning og andre vilkår for de ansatte fastsættes af bestyrelsen.''

4.
§13 stk.1, 2.pkt formuleres således:
''Bestyrelsen beslutter, hvilke personer, der skal have prokura til foreningens
konti og underskrivelse af dokumenter''.
§ 13 stk. 2 udgår; stk.3 bliver herefter stk.2.
§ 13 stk. 3 (nyt stk.2) formuleres således:
''Formanden er bemyndiget til i forening med forretningsføreren/administrator
eller en anden af bestyrelsen bemyndiget person, f.eks. et bestyrelsesmedlem,
at underskrive på LfL's vegne ethvert dokument - herunder kvitteringspåtegninger
og andre påtegninger på de til foreningen udstedte pantebreve - og til at indgå
og afslutte alle retshandler.''

5.
§ 14 formuleres således:
'' Låneforeningens bestyrelse, revisorer, de ansatte samt administrator er
forpligtet til streng hemmeligholdelse af alt, hvad de erfarer om foreningens
medlemmers lån og øvrige økonomiske forhold''.

6.
I § 15, stk.3 foretages følgende ændring:
''i ''Københavns Kommuneskole'' erstattes af: '' på foreningens hjemmeside''.

Bemærkninger:
Den tidligere formulering åbner for en fortolkning af, at hvis man én gang har
haft et lån i LfL, vil man altid være medlem i foreningen.

2-5. Ændringerne foreslås for at give Bestyrelsen mulighed for at udlicitere
administrationen eller dele heraf.
6. Modernisering af forretningsgangen.


Låneforeningen for Lærere