L f L - Låneforeningen for Lærere
FORMANDENS BERETNING FOR 2010.

Igen i år skal jeg indlede med en tak til KLF, som i år stiller en 60- årig
dirigent og lokaler til rådighed for LfL's ordinære generalforsamling. Vi har
igen i år valgt at afholde generalforsamlingen medio marts, og har med dette
skridt sikret, at bestyrelsen, revisionen og vores ansatte har haft tid til at
færdiggøre og behandle årsrapporten og overholde de forskellige
indvarslingsfrister.
Et ekstrakt af årsrapporten blev lagt på foreningens hjemmeside mandag
den 28.2.2011 samtidig med generalforsamlingsdagsordenen.

I vores budget for 2010 anslog vi forsigtigt, at vi ville komme ud af året med et
0 resultat. Vi fik et positivt resultat på næsten en kvart million.
Det gode resultat skyldes:

1. Ingen medlemmer afgik ved døden i 2009.
2. Mindre hensættelser end i 2009.
3. God forrentning af foreningens frie midler.
4. Generelle besparelser i driften.

Vores samlede udlånsmasse er nu noget under 50 millioner kr. og antallet af
medlemmer har været svagt faldende.

Foreningens forretningsfører har haft et travlt år. Der har været rigtig mange
låneansøgere; men vi har afvist mellem 70-75 % af låneansøgerne, fordi de
ikke lever op til vores samarbejdspartner L&S's kreditværdighedskriterier.
Især kravet om at husstandens gæld ikke må overstige 250.000 kr. har mange
svært ved at opfylde. Forretningsføreren indgik i 2010 næsten lige så mange
låneaftaler som i 2009. For at undgå at skulle give så mange afslag arbejder
foreningen p.t. med ændringer på hjemmesiden, som vil fokusere på
kreditværdighedskriterierne.

Vi vil godt have flere medlemmer; men de må ikke ende på restancelisterne.
I årsrapporten for 2010 kan man læse, at vi har afsat 115.000 kr. til
hensættelser, og i budgettet for 2011 er vi også forsigtige og har anslået at
hensættelserne kan beløbe sig til 150.000 kr.; men på trods af dette
budgettere vi med endnu et positivt resultat i størrelsesordenen 150.000 kr.

En reduktion af de samlede restancer var et fokuspunkt i 2010. Foreningens
kasserer har i samarbejde med Hanne og Sjanne, gjort et stort stykke arbejde
med at få reduceret antallet af reelle restanter med det formål,
at foreningen i fremtiden kan reducere de midler, vi må afsætte til
hensættelser for nødlidende lån.

I 2010 holdt bestyrelsen 2 møder med L&S. Det første møde havde til formål,
at forøge forrentningen af foreningens frie midler uden at øge risikoen.
I 2011 vil de ændringer vi i den anledning fik gennemført bidrage med forøgede
renteindtægter i størrelsesordenen 10.000 kr. Det andet møde havde til formål
at overdrage en større del af rykkerproceduren fra KLF til L&S.
Disse forhandlinger er endnu ikke afsluttet; men vores håb med en sådan
omstrukturering er at effektivisere behandlingen af foreningens restanter.

Foreningens medlemmer har nydt godt af at renten hele året har været på
3,09 %. Foreningens hjemmeside bliverstadig benyttet flittigt og fungerer
som et effektivt værktøj, der er medvirkende til at forkorte ekspeditionstiden
for nye medlemmer.

Vores fagblad KK har igen i år velvilligt stillet spalteplads til rådighed for
låneforeningens inserater og indkaldelser.

Til slut en varm tak til foreningens ansatte, de interne revisorer
og bestyrelsen. Hanne og Sjanne arbejder forbilledligt sammen med
foreningens kasserer og forretningsfører og har løbende holdt bestyrelsen
orienteret om deres aktiviteter.

Hermed overdrager jeg beretningen til forsamlingens videre behandling og
stillingtagen.

Birger Madsen


Låneforeningen for Lærere