L f L - Låneforeningen for Lærere
FORMANDENS BERETNING FOR 2009.

Også i år skal jeg indlede med en tak til KLF, som igen stiller dirigent
og lokaler til rådighed for LfL's ordinære generalforsamling.
Vi har igen i år valgt at afholde generalforsamlingen medio marts for at
sikre os tid til at færdiggøre og behandle årsrapporten og forsøge at
overholde de forskellige indvarslingsfrister. Årsrapporten blev lagt på
foreningens hjemmeside mandag.

I vores budget for 2009 anslog vi, at vi ville komme ud af året
med et 0 resultat. Det holdt ikke.
Vi har igen i år et negativt resultat; men kun på ca. 50.000 kr.
Vores samlede udlånsmasse er stadig over 50 millioner kr. og vi modtager igen
rigtig mange låneansøgninger.

Foreningens forretningsfører har indgået 16 % flere låneaftaler end i 2008;
men det må i denne sammenhæng nævnes at foreningen p.t. afviser ca.
60 % af låneansøgerne, da de ikke lever op til de kreditværdighedskriterier,
som vi i samarbejde med L&S har udarbejdet.
Vi vil godt have flere medlemmer; men de må ikke ende på restancelisterne.
I 2009 steg den samlede restance 250.000 kr. og er nu på 1,3 millioner kr.
Vi har derfor valgt at afsætte 250.000 kr. til yderligere hensættelser.
En reduktion af de samlede restancer er et fokuspunkt i 2010.

Kritiske røster vil med rette kunne påstå, at jeg forsøger at beskrive
et negativt resultat, som bare værende en stagnation. De har delvis ret.
Det er vores opfattelse, at foreningen er ved at komme ud af en negativ
udvikling, vi er ved at nærme os nulpunktet, og efterfølgende vil det
igen være muligt at forøge resultat, antal medlemmer og udlånsmasse.

Hvorfor er vi blevet så hårdt ramt af finanskrisen? I en forenklet model
kan man inddele vores potentielle medlemmer i 3 grupper.
En stor gruppe af hovedsageligt unge kolleger, som har erhvervet ejendom
kort før den økonomiske krise satte ind. En gruppe af mere modne kolleger,
som har erhvervet ejendom for mere end 15-20 år siden.
Og endelig en gruppe, som bor i lejelejligheder.

Den førstnævnte gruppe falder fra som potentielle medlemmer
af vores forening, da markedsværdien og den nye vurdering af
deres bolig i mange tilfælde ligger væsentligt under det beløb,
de købte den til.De er teknisk insolvente eller behæftet med så stor gæld,
at de ikke kan klare vores kreditværdighedskriterier.

Den anden gruppe har betalt af på deres huslån og har stor friværdi.
Har den gruppe brug for likvider, optager de lån med sikkerhed i deres bolig
og vælger som ofte lån, der rentemæssigt kan konkurrere med vores
rekordlave rente. Den gruppe fravælger måske også foreningen på grund af
vores låneloft på max. 150.000 kr.

Den sidste gruppe, der bor i lejelejligheder, har oplevet en forholdsmæssig
stor stigning i deres realindkomst og besidder i disse nedgangstider ikke
det store behov for at udvide deres kreditter, men begrænser i stedet deres
forbrug; mens de venter på bedre tider.

Vi har brugt disse nedgangstider til at trimme foreningen, således at vi
effektivt kan udnytte de muligheder, der igen vil opstå, når krisen endelig
vender.

Foreningens medlemmer har nydt godt af den faldende rente.
Den startede på 6,41 % pr. 1.1.09 og blev i løbet af året nedsat 5 gange.
Ved årets slutning lå den på 3,09 % p. a. En så kraftig reduktion af
udlånsrenten reducerer afdragstiden væsentligt.

Den faldende rente påvirker foreningens renteindtægter i negativ retning.
For at sikre optimal renteindtægt uden risiko indledte vi medio 2009
forhandlinger med L&S om forrentning af foreningens frie midler.
Forhandlingerne førte til et resultat, der vil påvirke det kommende
årsresultat positivt med et beløb i størrelsesordenen 20.000 kr.
I denne forbindelse vil jeg tilføje at vores samarbejde med L&S stadig
foregår i en god og konstruktiv atmosfære.

En gennemgang af årsregnskabets enkelte poster vil også afsløre, at det
er lykkedes de ansatte og bestyrelsen at gennemføre væsentlige besparelser,
som vi vil forsøge at fastholde i det indeværende år. Men der er stadig krise
og det af bestyrelsen godkendte budget forudser igen et resultat på 0 kr. i indeværende år.

Foreningens hjemmeside bliver benyttet flittigt og fungerer som et
effektivt værktøj, der er medvirkende til at forkorte ekspeditionstiden
for nye medlemmer.

Vores fagblad KK har igen i år velvilligt stillet spalteplads til rådighed for
låneforeningens inserater og indkaldelser.

På trods af 2 på hinanden følgende år med negativt årsresultat er foreningen
stadig økonomisk sund og velfungerende.
Organisationen er blevet yderlig trimmet og med styrket fokus på
restancelisterne, er det meget sandsynligt, at vi når det mål,
vi har sat i budgettet for indeværende år.

Til slut en varm tak til foreningens ansatte, de interne revisorer
og bestyrelsen. Hanne og Sjanne arbejder forbilledligt sammen med
foreningens kasserer og forretningsfører og har løbende holdt bestyrelsen
orienteret om deres aktiviteter.

Hermed overdrager jeg beretningen til forsamlingens videre behandling og stillingtagen.

Birger Madsen


Låneforeningen for Lærere