L f L - Låneforeningen for Lærere
FORMANDENS BERETNING FOR 2007.


Først vil jeg udtrykke min tak til KLF for igen at stille dirigent og lokaler til
rådighed til LfL's ordinære generalforsamling 2008.

Der skal også lyde en forsinket tak til rygerne, der sidste år næsten uden brok
søgte tilflugt på balkonen før og efter generalforsamlingen. KLF's rygepolitik
har ikke ændret sig.

På foreningens bestyrelsesmøde i slutningen af januar evaluerede vi
arbejdsgangen i foreningen.

Forretningsførerens arbejdsvilkår blev forbedret væsentligt da U&U igen
ændrede struktur. U&U gik tilbage til et centralt lønkontor.
Forretningsføreren har nu igen gode kontaktfolk på lønkontoret, således at
lønforskrivning hurtigt kan igangsættes og stoppes, hvilket medfører
færre restancer.

Forretningsføreren kunne på mødet fortælle, at ca. 50 % af lånerne klarede
låneforretningen via foreningens hjemmeside www.lfl.dk . Yderligere kunne
forretningsføreren oplyse, at foreningenspr-fremstød tilsyneladende
havde båret frugt da antallet af nye ansøgninger om lån igen var inde
i en stigning. En stigning som tilsyneladende fortsætter i 2008.

Foreningens hjemmeside har i det forløbne år haft over 8000 besøg.
I januar i år var der 1048 besøg.
Hjemmesiden er blevet et vigtigt led i kommunikationen mellem
foreningen og dens medlemmer.

Samarbejdet mellem LfL og L&S foregår effektivt og problemløst.
Ifølge vores aftaler er udlånsrenten afhængig af CIBOR 3 mdr.
(copenhagen interbank offered rate) renten.
L&S har på grund af dennes stigning justeret udlånsrenten 2 gange.
1.3.2007 steg den nominelle rente til 5,53 % og et œ år senere steg
dentil 6,35 %. Vi følger spændt CIBOR, som for tiden er nedadgående.

I september 2006 ansatte bestyrelsen Flemming Barfred som kasserer.
Samtidig overgik bogføring og kontakten til medlemmer i restance
til Hanne Spiegelberg og Sjanne Hansen, som til dagligt træffes i
KLF's sekretariat. En enig bestyrelse udtrykte stor tilfredshed med
kvaliteten af det arbejde som ovennævnte udfører.

Bestyrelsen valgte at skifte ekstern revisor i begyndelsen af 2007.
Nu er det ''TimeVision Frederiksberg''der reviderer foreningens regnskab.
Det er efter bestyrelsens mening for tidligt at bedømme om dette samarbejde
skal fortsætte.

I min beretning for 2006 skrev jeg at bestyrelsen ikke budgetterer med
et overskud i 2007. Nøgletallene fra regnskabet 2007 har været tilgængelige
på foreningens hjemmeside den sidste uge og her vises et overskud
på ca.250.000 kr.. Foreningens soliditet er igen blevet styrket og
vi er fortsat yderst konkurrencedygtige på lånemarkedet.

En del af overskuddet stammer fra de beløb medlemmerne fejlagtigt
blev indkrævet for meget i præmie af FG i de 6 første måneder af 2007.
Det var bestyrelsens agt at få beløbene bogført som ekstraordinære
afdrag på de enkelte medlemmers konto.
Denne løsning viste sig at være uhensigtsmæssigt omkostningskrævende.
Bestyrelsen besluttede derfor at lade beløbet indgå i foreningens
formue og således øge sikkerheden for medlemmernes lån og styrke
foreningens soliditet. Udgifter til annoncering og andet i forbindelse
med ovennævnte er blevet afholdt af FG.

Min sidste lønseddel fra Accenture er fra november 2005. I snart 2 œ år
har LfL arbejdet med det rod som Accenture efterlod. Forhandlingerne
foregår mellem Københavns Kommune og Lfl og vi kan nu ane en løsning.
Foreningen har haft utrolig gavn af den ekspertise som Ivan Jespersen
har opnået. Han har ført forhandlingerne som KLF har haft i samme anledning
til en tilfredsstillende løsning og han har været den absolutte hovedkraft
i vores bestræbelser på at opnå en tilfredsstillende afslutning på denne sag.

Traditionen siger at den ordinære generalforsamling ligger sidste
fredag i februar. Også i år har det været et urimeligt pres på foreningens
ansatte og vores interne revisorer at have regnskabet afsluttet og
færdigrevideret, således at regnskabet kan ligge til gennemsyn hos Hanne
og Sjanne på Frydendalsvej og nøgletallene kan studeres på LfL's
hjemmeside inden de i vedtægterne fastsatte tidsfrister.

Bestyrelsen overvejer at flytte tidspunktet for afholdelse af
generalforsamlingen omkring 14 dage frem, således at den vil finde
sted medio marts.

I 2007 afgik 4 af vores medlemmer ved døden. Dette antal er meget
lavere end i 2006, vi kan således forvente en stigning i den
udbetalte bonus fra FG.

2007 har været et godt år for foreningen. Vi fejrede 100 års fødselsdag
og høstede i den anledning megen omtale i KK.
I sidste halvdel af året steg udlånsaktiviten igen. Den samlede udlånsmasse
er igen på vej op og foreningens formue er steget.

Til slut en tak til foreningens ansatte og bestyrelsen. Forretningsføreren
har nu LfL som hovedbeskæftigelse og er om muligt blevet endnu mere
opsøgende i sit arbejde. Foreningens kasserer har på trods af stor
travlhed med sit primære job haft kræfter og tid til at sætte sig ind
i alle aspekter af sit nye job. Hanne og Sjanne har vist sig at være
effektive og præcise i udførelsen af deres opgaver og har på forbilledlig
vis samarbejdet med forretningsfører, kasserer og bestyrelse.

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingens videre behandling
og stillingtagen.

Birger Madsen


Låneforeningen for Lærere