L f L - Låneforeningen for Lærere

ÅRSREGNSKAB 2005

Låneforeningen for Lærere under Københavns Kommune  
       
Resultatopgørelse fra 1/1 til 31/12 2005      
    Udgifter Indtægter 2004
Stiftelsesprovision     190,131.41 179,954
Vederlag for kreditvurdering     53,100.00 72,000
Renter og udbytte     292,584.27 260,132
Kursgevinst/tab   78,063.70   17,307
Bonus gruppeliv     637,921.00 879,931
Gager og lønsumsafgift   439,172.99   -444,309
Kontorhold   133,234.25   -128,620
Porto   7,598.22   -7,502
EDB-udgifter   60,154.17   -49,822
Papir   14,273.43   -16,333
Diverse (advokat, revisor m.m.) 120,814.58   -66,367
Møder   129,698.22   -115,772
Hensættelser til imødegåelse af tab 75,705.35   -475,000
Afskrivning på inventar og edb-udstyr 18,900.00   -16,300
    1,077,614.91 1,173,736.68  
Årets resultat   96,121.77   89,298
    1,173,736.68 1,173,736.68  
Balance pr. 31/12 2005        
    Aktiver Passiver  
Udlæg kasserer     294.20  
Anfordringskonti   198,955.72    
Opsamlingskonto med kredit     2,574,241.75  
Lån & Spar Bank aktier   84,592.02    
Obligationsbeholdning   5,635,875.98    
Udlånt til medlemmerne   76,632,459.66    
Restgæld til Lån & Spar Bank     76,632,459.66  
Restancer   716,436.27    
Forudbetalt løn   27,085.80    
Udlån hjælpefondslån   84,704.08    
Til gode Kbh. Kommune   66,014.20    
Mellemregning Forenede Gruppeliv   155,716.16  
Mellemregning Told og Skat     12,370.47  
Forskud på lån   60,000.00    
Hensættelser til imødegåelse tab   1,125,000.00  
Inventar og edb-udstyr   25,915.41    
Leverandørgæld     70,000.00  
Diverse tilgodehavender   74,864.41    
Diverse udeståender     53,842.44  
Reservefond I     2,150,000.00  
Reservefond II 1/1-2005 736,857.10      
+ Resultat 96,121.77   832,978.87  
    83,606,903.55 83,606,903.55  
       
Vanløse den 25. januar 2006     Villy Broe  
    kasserer  
Regnskabet er revideret og har ikke givet anledning til bemærkninger.     
De regnskabsmæssige beholdningers tilstedeværelse er konstateret    
         
Nina Nielsen     John Karstad  
revisor     revisor  


Låneforeningen for Lærere | Hæderdalsvej 53 | 2650 Hvidovre